NUS Research Directory: PHARMACOLOGY
STAFF IN PHARMACOLOGY
(Academic and research Staff only)
ALEX MATTER BIAN JINSONG
CHRISTOPHER CHEN LI HSIAN CLAUDIO CUELLO
DAWE, GAVIN STEWART DERON RAYMOND HERR
EDWARD KAI-HUA CHOW FOLEFAC AMINKENG
GAUTAM SETHI GOH BOON CHER
HO WANXING EUGENE INTHRANI RAJA INDRAN
JUDY SNG CHIA GHEE KELLY RONAN PHILIP
LAI KIM PENG MITCHELL LEE JON DEOON, EDMUND
LOO LIT HSIN LOW CHIAN MING
MANSER, EDWARD J PAUL STEPHEN FOSTER
PEH HONG YONG PETER EDWARD LOBIE
PHILIP KEITH MOORE PIETER JOHAN ADAM EICHHORN
SENG KOK YONG SHABBIR M MOOCHHALA
SOON KWANG WEI DANNY TAN CHAY HOON
TAN GUET KHIM MICHELLE UTTAM, C SURANA
WONG TSUN HON, PETER WONG WAI-SHIU, FRED
XU XIN ALAN PREM KUMAR
ANUBHARATH PABBA CAO LEI
CHEW WEE SIONG CHIHIRO AKIBA
CLARISSA ESMERALDA HALIM HENG HUI LI
HILAL SAIMA JOYCE CHONG RUIFEN
KAN CHEUK NI KOO SEOK HWEE
LEE HANQING JASINDA LEE WEI THYE
LEE XIN HUI LEE YUEH JIA
LIAO WUPENG MUTHU KUMARASWAMY SHANMUGAM
NAGEISWARI PARATHY NATHAN LIANG HAO PING
NG SIN LI NIE XIAOWEI
SAINI MONICA SARIDIN, FRANCIS NICOLE
SEOW WEI LUN SUBHI MARWARI
SUN HAIJIAN TAN WAN SHUN DANIEL
WANG WEI WONG PEIYAN
WONG ZI XUEN XIANG PING
XIONG SIPING YUAN YI
ZHANG LIWEN ZHU LIXIA

Return to General Search

Home