NUS Research Directory: PHARMACOLOGY
STAFF IN PHARMACOLOGY
(Academic and research Staff only)
ALEX MATTER BIAN JINSONG
CHRISTOPHER CHEN LI HSIAN CLAUDIO CUELLO
DAWE, GAVIN STEWART DERON RAYMOND HERR
EDWARD KAI-HUA CHOW FOLEFAC AMINKENG
GAUTAM SETHI GOH BOON CHER
HO WANXING EUGENE INTHRANI RAJA INDRAN
JUDY SNG CHIA GHEE KELLY RONAN PHILIP
LAI KIM PENG MITCHELL LEE JON DEOON, EDMUND
LOO LIT HSIN LOW CHIAN MING
MANSER, EDWARD J PAUL STEPHEN FOSTER
PEH HONG YONG PETER EDWARD LOBIE
PHILIP KEITH MOORE PIETER JOHAN ADAM EICHHORN
SENG KOK YONG SHABBIR M MOOCHHALA
SOON KWANG WEI DANNY TAN CHAY HOON
TAN GUET KHIM MICHELLE UTTAM, C SURANA
WONG TSUN HON, PETER WONG WAI-SHIU, FRED
XU XIN ALAN PREM KUMAR
ANUBHARATH PABBA CHEW WEE SIONG
CHIHIRO AKIBA CLARISSA ESMERALDA HALIM
GOH ZI NING LOUISE GUO LEI
HENG HUI LI HILAL SAIMA
JOYCE CHONG RUIFEN KAN CHEUK NI
KOO SEOK HWEE LEE HANQING JASINDA
LEE XIN HUI LEE YUEH JIA
LIAO WUPENG LIU TENGTENG
MARIYA D/O PARIMELALAGAN MUTHU KUMARASWAMY SHANMUGAM
NAGEISWARI PARATHY NATHAN LIANG HAO PING
NG SIN LI NIE XIAOWEI
SAINI MONICA SARIDIN, FRANCIS NICOLE
SASIKUMAR S/O RAJANDRAN SITI NASUHA BINTE ABDUL KARIM
SUBHI MARWARI SUN HAIJIAN
TAN WAN SHUN DANIEL TEE TZE YONG
TOMOTAKA TANAKA WANG JIGANG
WANG WEI WONG PEIYAN
WONG ZI XUEN XIANG PING
XIONG SIPING YUAN YI
ZHANG LIWEN ZHU LIXIA

Return to General Search

Home